Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө дэмжигдлээ

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “ҮНЭЛГЭЭ ДҮГНЭЛТ, СУУРЬ СУДАЛГАА”, “КОНЦЕПЦ”, “ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” гэсэн 3 үе шаттай хийж гүйцэтгэж байгаа.